Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.pepowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-26.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści,
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy,
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Grzelczak, informatyk@pepowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609 265 099. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników nieszłyszących lub słaboszłyszącychPotrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Urządy Gminy w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
- wysłanie e-maila na adres: ug@pepowo.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej (kontaktowej) na numer telefonu: 65 5736 311
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach pracy: Poniedziałek 7:15- 16:00, Wtorek - Piątek 7:15 -15:00

Informacja o pracy Urzędu Gminy w tekscie odczytywalnym maszynowo

Informacja o pracy Urzędu Gminy w tekscie łatwym do zrozumienia ETR 

Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy w Pępowie znajduje się przy ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od ulicy Stanisławy Nadstawek. Do wejścia prowadzą schody, przy schodach nie znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek z napisem Dla niepełnosprawnych. Wyłącznie dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, znajdujące się po stronie podwórza. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Sekretariat znajduje się na parterze. Do części budynku znajdującej się na parterze i piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z lewej strony wejsciu do budynku Urzędu znajdują się 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby nieszłyszące lub słaboszłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby

Ułatwienia dostępu: